Göcek Turizmi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Tüzüğü

GÖCEK TURİZMİ GELİŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Göcek Turizmi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği” dir.

Derneğin merkezi Muğla İli, Fethiye İlçesi’nde yer alan Göcek Mahallesi’ndedir. Şubesi açılmayacaktır.

Madde2- Derneğin Amacı

Dernek; Fethiye ilçesi sınırları içerisinde (‘Bölge’) yer alan doğal, kültürel ve tarihi coğrafya ve lokasyonların sunduğu imkanlara uygun olarak ve bu imkanlar çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi mümkün, ulusal ve uluslararası talebe konu turizm faaliyetlerini ve turizm potansiyelini tanıtmak, Bölge’nin turizm ürün ve çeşitliliğini geliştirmek ve kalkındırmak,  ülke ekonomisine giderek büyüyen ölçülerde katkılarda bulunulması için mevcut ve gelecekte yapılacak plan, program ve girişimlere yardımcı olmak, bu amaç doğrultusunda tanıtım faaliyetleri ve etkinlikler organize etmek, aktif lobi faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Madde 3 – Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanları

3.1 Bölge’nin öne çıkan turizm olanakları kapsamında Dernek’in öncelik vereceği çalışma konuları ve faaliyet alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 1. Kırsal Turizm (agro [çiftlik] turizmi, yayla turizmi);

 2. Doğa Turizmi (Dağcılık ve Doğa Yürüyüşleri/Trekking, Kamping, Mağaracılık ve benzeri turizm aktiviteleri);

 3. Deniz Turizmi (Kıyı Turizmi, Yatçılık, Yelkencilik, Kruvaziyer ve benzeri turizm aktiviteleri);

 4. Botanik ve Doğa Gözlem Turizmi (Ornitoturizm/Kuş Gözlemciliği, Foto Safari ve benzeri turizm aktiviteleri);

 5. Alternatif Turizm (Rüzgar Sörfü, Su kayağı, Jet-ski, Parasail, Ringo, Kano-Kayaking, Binicilik, Dağ Bisikleti, Sualtı Dalış ve Su Sporları, Yamaç paraşütü ve benzeri turizm aktiviteleri);

 6. Tarih ve Kültür Turizmi;

 7. Sağlık Turizmi (Geriatri ve Wellness, Termal Turizm, Klimatizm, Apiturizm,  Talasoterapi ve benzeri turizm aktiviteleri)

 8. Eko-Turizm;

 9. Kış Turizmi (Kayak, Snowboarding)

 10. Etkinlik Turizmi (festival, şenlik, yarışmalar ve benzeri turizm aktiviteleri)

 11. Gastronomi Turizmi (Göcek’e özel lezzetler, yemekler ve tatlıları tanıtma)

 

3.2 Dernek, Amacı’nı gerçekleştirebilmek için:

 1. Bölge’de kamu sektörü ve özel sektör eliyle yapılacak turizm yatırımlarının ve bu çalışmalarda yer alacak girişimci, yatırımcı ve yöneticilerin Bölge ve ülke yarar ve çıkarına olarak koordinasyonu ve örgütlenmeleri için gerekli faaliyetlerin yapılmasını özendirir, bu konularda öncülük ve önderlik eder;

 2. Bölge’de Turizm alt yapısının oluşturulması, turizm için elverişli alanların  Bölge’nin ve ülkenin çıkarlarına uygun biçimde yerel halkın, yerli ve yabancı turistlerin faydalanmasına sunulması hususlarında gerekli araştırmalarda, girişimlerde, çalışmalarda ve desteklerde bulunur;

 3. Bölge’deki turizmin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, turizm çeşitliliğinin ve ürünlerinin artırılması, korunması ve kalkındırılması doğrultusunda kamu ve özel kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla işbirliği yapar, yapılmakta olan ve yapılacak çalışmaları motive eder, özendirir ve destekler;

 4. Amacı doğrultusunda bölgesel ve sektörel araştırmalarda bulunur, araştırma raporlarını kamu ve özel sektör ilgililerinin yararlanmalarına sunar,

 5. Bölge’nin turistik, tarihsel ve kültürel değerleri ile, coğrafi ve klimatolojik olanaklarının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını, bu değer ve olanakların geliştirilmesini, kalkındırılmasını ve aktif turizm faaliyetlerine entegre edilmesini  sağlayacak araştırmaların, planlamaların, çalışmaların ve işbirliklerinin hayata geçirilmesini ve desteklenmesini özendirici faaliyetler yoluyla Bölge’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlar;

 6. Bölge’nin turizm olanaklarının yurtiçinde ve yurtdışında tanınırlığının ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolunda gerekli eğitim etkinliklerini özendirir ve mevcut etkinliklerin arttırılması yolunda gerekli destekleyici faaliyetlerde bulunur; bu kapsamda turizm eğitim kurum ve merkezlerinin kurs seminer vb. faaliyetlerine katılım ve katkı sağlar; yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği ve görüş alış-verişinde bulunur;

 7. Dernek faaliyetlerine destek amacıyla gerekli olabilecek nitelik ve içerikteki her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını bölgesel, ülkesel ve uluslararası kamuoyuna duyurmak için elverişli her türlü platformu kullanarak web, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarabilir;

 8. Amaç doğrultusunda toplantılar, kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, sergiler, fuarlar, kongreler, sempozyumlar, işlevsel etkinlikler düzenler, sektör genelinde de benzeri organizasyonların yapılmasını özendirir ve bu konularda öncülük eder;

 9. Amacıyla örtüşen nitelikteki kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi teşekküller, dernekler, meslek kuruluşları, vakıflar, birlik vb. ile doğrudan ya da dolaylı olarak ya da kendisine bağlı kuruluşlar aracılığı ile iş birliği yapar; bu tür yerli ve yabancı kuruluşlara, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin müsait olması kaydıyla, üye, kurucu üye, tam üye, yarı üye sıfatıyla katılabilir; bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve/veya yardımlaşmalara iştirak edebilir;

 10. Turizm ekonomisi, turizm eğitimi,  tanıtım alanlarında  araştırmalar yapmak, turizme yetişkin işgücü sağlamak  ve yardımlaşma etkinliklerinde  bulunmak amacıyla,  sandıklar, vakıflar  kurabilir; gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir; mal varlığını ve sahip olduğu  değerleri yasaların izin verdiği  belli amaçlara tahsis  edebilir; amaca yönelik çalışmaların finanse edilebilmesi için iktisadi, ticari, sınai işletmeler kurabilir ve/veya işletebilir;

 11. Amacına ulaşmak için ve/veya kendi ofis ihtiyacı ve/veya  yukarıda belirtilen  çalışma ve etkinliklerle  ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alıp  satabilir; bunlar üzerinde her türlü ayni hak kurabilir;  menkul kıymet alıp satabilir ya da bunlar üzerinde amacı doğrultusunda dernek lehine ve aleyhine her türlü ayni ve/veya şahsi hak tesis edebilir, kurulu ayni/şahsi hakların miktar ve niteliklerinde değişiklik  yapabilir  ya da bunları kaldırabilir, ipotek verebilir, kefalet ve ipotek alabilir;

 12. Amacı doğrultusunda yapacağı motive etme, destekleme, öncülük etme faaliyetleri çerçevesinde araştırma yarışmaları ve/veya çeşitli etkinlikler düzenleyebilir, bu yarışmalar/etkinlikler kapsamında Bölgesel turizmi teşvik niteliğinde ödüller dağıtabilir;

 13. Amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir mesleki birlik ve/veya federasyon kurabilir; kurulmuş olan mesleki birlik ve/veya federasyona katılabilir; yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir veya yurtiçi ve yurtdışı temsilcilikler açabilir ortak çalışmalar yapabilir; aynı amaçla yurt dışında kurulmuş dernek, mesleki birlik, vakıf ya da federasyonlara yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre üye olabilir;

 14. Turizm yatırımcılarına finansman sağlayan kuruluşlar ve bankalarla koordinasyon ve işbirliği sağlayabilir;

 15. Derneğin amaç ve konusu kapsamıyla ilişkili her türlü konuda tüm kurum ve kuruluşlara her türlü başvuruda bulunabilir;

 16. Amaç doğrultusunda idari/adli yargı yollarına, Anayasa Mahkemesine ve diğer üst yargı yollarına başvurabilir;

 17. Dernek için sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamını sağlamak için ihtiyaç duyulabilecek ve gerekli olabilecek her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir;

 18. Dernek üyelerinin yararlanmaları ve Dernek çalışmalarında faydalanabilmeleri için lokal, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir;

 19. Dernek üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir ve/veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak için girişimlerde bulunabilir;

 20. Gerekli izinlerin alınması koşuluna bağlı olarak ilgili mevzuat kapsamında derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir;

 21. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir;

 22. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir;

 23. Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açabilir;

 24. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

Madde 4- Üye Olma Hakkı, Üyelik İşlemleri ve Üyelikten Çıkma

4.1 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

4.2 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

4.3 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

4.4 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

4.5 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Madde 5- Üyelikten Çıkarılma

5.1 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

olarak belirlenmiştir.

5.2 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

5.3 Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6- Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,

 2. Yönetim kurulu,

 3. Denetim kurulu.

Madde 7- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

7.1 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

7.2 Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

7.3 Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

7.4 Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

7.5 Çağrı Usulü*

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

7.6 Toplantı Usulü*

 1. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve  seçmen listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 7. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 8. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 8- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

8.1 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

8.2 Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

8.3 Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

8.4 Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

9.1 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 10. Derneğin vakıf kurması,

 11. Derneğin fesih edilmesi,

 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

9.2 Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

9.3 Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 10- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

10.1 Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

10.2 Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

10.3 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

10.4 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

10.5 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

10.5.1Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 11- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

11.1 Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

11.2 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

11.3 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 2. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 12- Derneğin Gelir Kaynakları

12.1 Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak da 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 7. Diğer gelirler.

Madde 13- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

13.1 Defter tutma esasları şu şekildedir:

 1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 2. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 3. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 4. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

13.2 Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

13.3 Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

13.4 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

13.5 Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 14- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

14.1 Gelir ve gider belgeleri:

 1. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 4. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

14.2 Alındı Belgeleri

 1. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 2. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

14.3 Yetki Belgesi

 1. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 2. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

14.4 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 15- Beyanname Verilmesi*

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 16- Bildirim Yükümlülüğü *

16.1 Mülki amirliğe yapılacak bildirimler şu şekildedir:

 1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 2. Taşınmazların Bildirilmesi. Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

16.2 Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

16.3 Değişikliklerin Bildirilmesi. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 17- Temsilcilik Açma*

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Madde 18- Derneğin İç Denetimi

18.1 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

18.2 Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19-Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Yönetim Kurulu oylamasında eşitlik çıkması halinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın kararı esas alınır. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

20.1 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

20.2 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

20.3 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 21- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

21.1 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

21.2 Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının üç katından az olamaz.

21.3 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

21.4 Tasfiye İşlemleri

 1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Göcek Turizmi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği” ibaresi kullanılır.

 2. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 3. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 4. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 5. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 22- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

Bu tüzük 22 (Yirmi iki) madde, 13 (On üç) Sayfa ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.